Algemeen

De webshop “Air Miles Producten” is een activiteit van Boost Loyalty B.V. (“Boost Loyalty”) Klompenmaker 2 in 5254 RH Nieuwkuijk.

Boost Loyalty biedt je als consument via Air Miles Producten de gelegenheid om de door Loyalty Management Netherlands B.V., Polarisavenue 81, 2132 JH Hoofddorp uitgegeven Air Miles om te wisselen in leuke acties en/of artikelen.


Air Miles

Air Miles Producten geeft zelf geen Air Miles uit. Air Miles kunnen worden gespaard bij deelnemende bedrijven middels een Air Miles kaart.

Om aan het Air Miles Spaarprogramma deel te kunnen nemen moet je je op de website www.airmiles.nl aanmelden. Jij kunt op de website ook je persoonlijke Air Miles account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres. Hiervoor moet je wel je naam, adres, woonplaatsgegevens ter beschikking stellen.


Air Miles Producten

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot Air Miles Producten kunnen worden gericht aan de klantenservice van Air Miles Producten, door hiervoor het contactformulier op de website in te vullen of door een e-mail te sturen aan: klantenservice@airmilesshop.nl. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats te vermelden. Tevens kan telefonisch contact met de klantenservice van Air Miles Producten worden opgenomen via telefoonnummer: 085-0022209 (optie 3 van 4, lokaal tarief).


Inkoop bij Air Miles Producten

Je kunt maximaal voor het bedrag van de op je persoonlijke Air Miles account gespaarde Air Miles korting krijgen op artikelen (hierna “Product” of “Producten”), aangeboden door Air Miles Producten of door bedrijven die zich bij Air Miles Producten hebben aangesloten (hierna “Partners”). De door Air Miles Producten aangeboden artikelen, kun je bij Air Miles Producten bestellen via de website product.airmiles.nl. Air Miles Producten is niet verantwoordelijk voor de prijsdeugdelijkheid en/of beschikbaarheid van het betreffende Product.

Na je bestelling ontvang je per e-mail een bevestiging van je bestelling door Air Miles Producten.


Betaling

Het bedrag aan korting op het betreffende Product wordt bij bestelling direct van het tegoed op je persoonlijke Air Miles account afgeboekt. Het saldo dient derhalve hoog genoeg te zijn. Een bestelling wordt niet geaccepteerd als het saldo ontoereikend is. Bijbetaling in Euro’s aan Air Miles Producten geschiedt – afhankelijk van het bestelde Product - door betaling via iDeal of creditcard.


Levering

Het bestelde Product wordt zo spoedig mogelijk geleverd. De door Air Miles Producten opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Voor levering worden bezorgkosten van 598 Air Miles berekend.

Levering van Producten kan uitsluitend in Nederland, België en Duitsland plaatsvinden.

De levering geschiedt door DHL aan een door jezelf op te geven adres in Nederland, België of Duitsland. Na aflevering of indien het Product niet wordt opgehaald is Air Miles Producten niet meer voor het Product aansprakelijk.


Transportschade

Indien je een transportschade constateert of het gekochte Product ondeugdelijk functioneert dien je zulks binnen 30 dagen per post of per e-mail aan Air Miles Producten te melden.
 

Bedenktijd/ontbindingsrecht

Door de wet is geregeld dat je als consument bij een koop op afstand de overeenkomst zonder opgave van redenen kunt ontbinden tot een termijn van 14 dagen nadat je de goederen zelf hebt ontvangen of een door jou aangewezen derde. Je kunt de ontvangen Producten dan aan Air Miles Producten terugsturen. Gedane betalingen worden door Air Miles teruggestort.


Bescherming Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de Air Miles Producten verkrijgt, zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. Boost Loyalty neemt technische en organisatorische maatregelen met als doel een passend beveiligingsniveau te verkrijgen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.


Aansprakelijkheid Air Miles Producten

Air Miles Producten, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Air Miles Producten.

Meer specifiek zijn Air Miles Producten, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:

• Enige aanvullende uitgaven die je eventueel maakt in verband met de deelname aan Air Miles Producten en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Product of dienst;
• Enige schade, direct en/of indirect, zichtbaar of verborgen gebreken, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door een Partner geleverde Producten;
• Eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking);
• Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook;
• Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van Air Miles Producten;
• Mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Air Miles Producten.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Air Miles Producten draagt aan het beheer van haar website, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Air Miles Producten openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Air Miles Producten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Air Miles Producten in het leven roepen.


Beëindiging Air Miles Producten/Wijziging Algemene Voorwaarden 

Boost Loyalty behoudt zich te allen tijde het recht voor om Air Miles Producten, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens jou.
 

Uitsluiting

Air Miles Producten behoudt zich het recht voor om je met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (blijkt of het vermoeden gerechtvaardigd is) de je op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Air Miles Producten of derden.


Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en op Air Miles Producten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De algemene voorwaarden kun je in PDF formaat downloaden via deze link.