De categorie ‘Producten’ binnen de online Air Miles shop brengt jou naar de webpagina’s van Air Miles Producten (https://product.airmiles.nl ). Deze pagina’s worden beheerd door de Boost Group, een partner van Loyalty Management Netherlands B.V. (hierna: LMN). LMN is de organisatie achter Air Miles. Boost Group draagt zorg voor het gehele productassortiment en de levering van de producten die in de Air Miles shop worden aangeboden.

Jouw privacy is van groot belang voor ons. We behandelen de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en verwerken je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving. Dit privacy- en cookiebeleid is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 28 september 2021.

Indien je vragen hebt over dit beleid, of jouw rechten onder AVG wilt uitoefenen, neem dan direct contact op met ons, de Boost Group. Zie onderaan dit beleid de contactgegevens.

We voeren regelmatig updates door. Daarom raden we je aan om regelmatig op deze pagina te kijken, zodat je op de hoogte blijft.

Dit privacy- en cookiebeleid is opgesteld door de Boost Group. Verwijzingen in dit naar "Boost Group", "wij" of "ons" zijn verwijzingen naar Boost Services AG in Zwitserland. De andere firma’s die deel uitmaken van de Boost Group zijn verwerkers waarmee Boost Group intern persoonsgegevens deelt, om diensten te verlenen aan onze klanten en ook aan hun klanten.

Jouw gegevens en waarvoor we jouw gegevens gebruiken
De wet zegt dat we jouw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden wij deze gegevens verzamelen. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens we bij Boost verzamelen, hoe we deze gebruiken en verwerken en met welk doel.

1. Het verwerken van jouw bestelling bij Boost
Om gebruik te maken van het Air Miles Spaarprogramma heb je je eerst geregistreerd bij LMN. Zo kan jij deelnemen aan het Air Miles Spaarprogramma en kun je jouw gespaarde Air Miles inwisselen bij ons. Om de door jou bestelde producten te leveren verstrekt LMN de onderstaande persoonsgegevens aan Boost Group. Daarmee gaat Boost Group een contractuele verplichting aan, jegens LMN en jou om jou de bestelde producten te leveren. In die hoedanigheid is Boost Group de verwerker en is LMN de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens.

 • Jouw Air Miles Kaartnummer
 • Jouw aanhef, voornaam en achternaam
 • Jouw geboortedatum (wordt tijdelijk geregistreerd voor verificatie, maar niet opgeslagen)
 • Jouw geslacht
 • Jouw volledige adres (voor de levering van de producten, of een ander adres dat jij aangeeft)
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw keuze voor het ontvangen van acties en aanbiedingen per e-mail
 • Jouw keuze voor Wel/Niet profileren, zodat we op jou gepersonaliseerde acties of aanbiedingen kunnen zenden
 • Jouw telefoonnummers
 • Jouw Air Miles puntensaldo

2. Het af- en bijschrijven van Air Miles
Als onderdeel van het aannemen en verwerken van jouw bestelling melden wij aan LMN het aantal Air Miles dat van jouw saldo moet worden afgeschreven. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien jij een bestelling annuleert, melden wij aan LMN het aantal punten dat op jouw saldo moet worden bijgeschreven. Ook in deze hoedanigheid is Boost Group de verwerker en is LMN de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens.

3. Om jou relevante aanbiedingen te kunnen sturen
Tijdens het bestelproces ontstaan bij Boost Group nieuwe transactiegegevens die aan de bovenstaande persoonsgegevens worden gekoppeld. Voor deze nieuwe persoonsgegevens zijn wij, Boost Group, de verwerkingsverantwoordelijke. Deze nieuwe gegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Productnaam, -nummer, aantallen en beschrijving
 • Afleveradres en naam, indien aangepast bij het afsluiten van de bestelling
 • Betaalde prijs (in Air Miles punten en bijbetaling Euro’s)

Samen met LMN doen wij ons best om het productenassortiment zo relevant mogelijk voor jou te maken. Om onze aanbiedingen zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, verzamelen we de bovengenoemde gegevens van jouw bestellingen. Deze informatie verstrekken wij aan LMN, die vervolgens slimme analyses uitvoert en aan profilering doet om jou persoonlijke aanbiedingen of acties te sturen over de Air Miles Producten die specifiek op jouw bestelling gebaseerd zijn. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor aanbiedingen van Air Miles Producten. Je kan in het bestelproces, op het moment van jouw checkout, aangeven dat je bezwaar maakt tegen de doorgifte van jouw persoonsgegevens. Wij zullen dan geen aanvullende gegevens aan LMN verstrekken, maar alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de transactie van Air Miles. Als jij bezwaar maakt, kunnen wij of LMN aan jou geen relevante aanbiedingen meer sturen over producten die bij jou passen van de Air Miles Producten. Je kan dit altijd weer aanpassen in het bestelproces op het moment van jouw checkout.

In jouw Air Miles account kun je aangeven of je bezwaar hebt tegen profilering/gepersonaliseerde aanbiedingen van alle partners bij LMN. Wanneer je dit op ‘uit’ hebt staan in jouw Air Miles account, worden de gegevens over jouw bestelde product wel doorgegeven, maar LMN zal deze niet gebruiken voor persoonlijke aanbiedingen en deze gegevens verwijderen.

4. Om jouw vragen over onze producten of jouw bestellingen te beantwoorden
Via de Air Miles Klantenservice (https://www.airmiles.nl/klantenservice/contact) kun je vragen stellen over jouw bestellingen, informatie krijgen over onze producten en ook een bestelling plaatsen. Vragen omtrent producten worden door het customer serviceteam bij Boost in Nederland verwerkt. Vandaar dat deze afdeling toegang heeft tot de bestelgegevens, inclusief bepaalde persoonsgegevens die betrekking hebben op jouw bestellingen. Dit is noodzakelijk ter controle, om naast het kaartnummer ook over een aantal persoonsgegevens te beschikken, ter identificatie van de persoon die belt. Zonder deze controle verstrekt ons customer serviceteam geen informatie over de bestellingen en is het ook niet mogelijk een bestelling te plaatsen.

5. Beveiliging van onze systemen
Een andere situatie is de beveiliging van onze website en systemen. Om onze systemen veilig te houden, monitoren wij het gebruik van onze systemen. Daarmee willen we misbruik voorkomen en pogingen daartoe vastleggen, zodat we bewijs hebben bij eventuele onderzoeken of rechtszaken.

6. Andere verwerkingen van jouw gegevens
Al de persoonsgegevens worden verwerkt in de systemen van de Boost Group. Deze registratie en beheer van jouw persoonsgegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
In specifieke gevallen kunnen we jouw gegevens ook voor andere zaken gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je account betrokken is bij fraude. In dat geval kunnen we je gegevens verstrekken aan de politie of andere bevoegde autoriteiten.

Voor andere verwerkingen, die hier niet zijn genoemd, vragen we eerst je expliciete toestemming.

Hoe wij omgaan met jouw gegevens Jouw privacy is van groot belang. We behandelen de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en verwerken alle persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving. Daarbij hanteren we de volgende privacy principes:

 • Netjes, eerlijk en transparant: we gaan op zorgvuldige en fatsoenlijke wijze om met jouw gegevens en informeren hier op transparante wijze over.
 • Duidelijk doel: we verwerken gegevens alleen voor vooraf bepaalde doelen en zetten gegevens niet zomaar voor andere doeleinden in.
 • Relevant en precies genoeg: voordat we met gegevens aan de slag gaan bedenken we welke gegevens er wel en niet nodig zijn om ons doel te bereiken.
 • Actuele, juiste gegevens: we zorgen ervoor dat onze gegevens kloppen door ze regelmatig te actualiseren en indien nodig te corrigeren of verwijderen.
 • Niet langer bewaren dan nodig: als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, verwijderen of anonimiseren we de gegevens.
 • Adequate beveiliging: we beschermen gegevens niet alleen tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen ongelukken van binnenuit.
 •  
 • Rechten respecteren: we respecteren de privacyrechten van de Air Miles spaarders en andere betrokkenen en zorgen ervoor dat zij die rechten kunnen uitoefenen.

Omdat de Boost Group zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, en ook daar een deel van de ICT-infrastructuur is gehuisvest, verwerken wij jouw persoonsgegevens en jouw bestellingen in zowel Nederland als ook in Zwitserland. Omdat Zwitserland niet deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte geldt voor Zwitserland een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit houdt in dat Zwitserland een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming biedt en wij de persoonsgegevens naar onze systemen in Zwitserland mogen doorsturen.

Additionele betaalmogelijkheid
In onze webshop heb je de mogelijkheid om een deel van je bestelling in Euro's te voldoen, dit kan worden aangegeven tijdens het afrekenen van je bestelling. Deze financiële transactie is mogelijk met creditcard of andere betaalmiddelen. De betaal-gegevens worden niet bij Boost Group of bij LMN opgeslagen of verwerkt, maar uitsluitend bij de payment service provider die de betaaldienst ter beschikking stelt.

Hoe lang we je gegevens bewaren
De gegevens die wij van jou verwerken, worden bewaard voor de duur van de wettelijke garantieperiode van de producten die jij hebt besteld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Indien jij aan LMN kenbaar maakt dat jij niet meer aan het spaarprogramma wenst deel te nemen, bewaren wij jouw transactiegegevens totdat de wettelijke garantieperiode is verstreken. Daarna worden deze gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Jouw rechten
Onder de AVG heb jij als betrokkene bepaalde rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens. Omdat de Boost Group primair een verwerker is van LMN, kan je in de meeste gevallen jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met LMN. Zie het privacy beleid van LMN hier: (https://www.airmiles.nl/privacy-en-cookiebeleid/).
Boost Group is uitsluitend verwerkingsverantwoordelijk over de transactiegegevens van de door jou uitgevoerde bestellingen in ons gedeelte van de Air Miles shop. Tijdens het afsluiten van de bestelling kun je aanvullende persoonsgegevens toevoegen, zoals een ander afleveradres. Het aanpassen van dit soort historische bestelgegevens is vanwege de consumentenwetgeving m.b.t. garantie, niet toelaatbaar.

Samengevat zijn jouw rechten onder de AVG als volgt:

 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensbescherming
 • Recht op duidelijke informatie


Meer details vind je hier op de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

Bovendien heb je altijd het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Gegevensverstrekking aan derden
Wij maken gebruik van partners en leveranciers die helpen om de door jou bestelde producten te leveren. Wij hebben partners die onze logistiek ondersteunen en partners die ons ondersteuning bieden of onderhoudswerkzaamheden verrichten op onze IT-systemen. Afhankelijk van het type partner kan het nodig zijn om bepaalde informatie uit te wisselen.  Deze partners zijn binnen Europa of in Zwitserland gevestigd, en zijn dus onderhavig aan de Europese wetgeving voor privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG. Voor Zwitserland geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit houdt in dat in dit land een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming biedt en wij gegevens mogen doorsturen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Op grond van de wet is Boost Group wel verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (bijv. Justitie) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafrechtelijke feiten. Boost Group dient te voldoen aan deze wettelijke plicht en hanteert hierbij interne richtlijnen die door ons zijn opgesteld. Ook hierbij is het uitgangspunt dat wij, ondanks deze wettelijke verplichting, je privacy willen blijven waarborgen.

Cookies
Op de webpagina van Air Miles Producten (https://product.airmiles.nl) worden functionele cookies, analytische cookies en advertentiecookies geplaatst.

Via de blauwe tab "Privacy-instellingen" onder in het scherm kun je jouw actuele privacy instellingen inzien en wijzigen. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, geef je Boost Group jouw toestemming om deze de statistische cookies te plaatsen, want de noodzakelijke cookies worden altijd geplaatst (zie voor een uitleg waarom dit nodig is, de beschrijving onder). Je kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde type cookies te accepteren. Vink dan eerst de cookie types die je wilt accepteren aan, en klik daarna op "Sla voorkeuren op". Je kunt deze instellingen ten alle tijden wijzigen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Hieronder vind je meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken op deze website.

Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

Drupal.contextual.#

product.airmiles.nl

Drupal.contextual.# is een cookie die wordt gebruikt om de gebruikerssessie op de server te identificeren. De sessie is een gebied op de server dat kan worden gebruikt om de sessiestatus tussen http-verzoeken op te slaan.

Sessie

HTML

JSESSIONID

nr-data.net

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

Sessie

HTTP

rc::a

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

Persistent

HTML

rc::c

Google

Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.

Sessie

HTML

_genesys.widgets.inFocus

product.airmiles.nl

Gebruikt voor tonen klanterservice chat

Sessie

HTTP

Widgets.ready

product.airmiles.nl

Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox-functie van de website.

Sessie

HTML

cookie-agreed-version

product.airmiles.nl

Noodzakelijk voor de functionaliteit van de Cookie Wall van de website.

Sessie

HTTP

Statistische cookies

Deze cookies helpen ons om surfpatronen te meten en te bepalen welke rubrieken van onze website werden bezocht. Wij gebruiken ze om de gewoontes van bezoekers te evalueren zodat we onze online producten en diensten kunnen verbeteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_ga

product.airmiles.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Deze cookie hebben wij privacyvriendelijk ingesteld, hiervoor hoef je geen toestemming te geven.

2 jaar

HTTP

_gat

product.airmiles.nl

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Deze cookie hebben wij privacyvriendelijk ingesteld, hiervoor hoef je geen toestemming te geven.

1 dag

HTTP

_gid

product.airmiles.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Deze cookie hebben wij privacyvriendelijk ingesteld, hiervoor hoef je geen toestemming te geven.

1 dag

HTTP

collect

google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Deze cookie hebben wij privacyvriendelijk ingesteld, hiervoor hoef je geen toestemming te geven.

Session

Pixel Tracker

Marketing en sociale cookies
Wij plaatsen momenteel geen marketing of social media cookies.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont. Wij gebruiken geen cookies van dit type.

 

Contact en klachten
Wil je liever persoonlijk contact met ons? Je kunt ook contact opnemen met de Air Miles klantenservice. De klantenservice is online via verschillende kanalen te bereiken. Daarnaast kun je telefonisch opnemen op maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur via 085-0022209 (lokaal tarief). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 

Bij vragen over privacy of klachten kan onze klantenservice je doorverwijzen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast kun je met klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn de toezichthouder op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens.

Boost Loyalty BV

Boost Group AG

Klompenmaker 2
NL-5253 RH Nieuwkuijk
Nederland
Tel: +31 114 381 600

KVK 27306184

Hinterbergstrasse 20
CH-6312 Steinhausen
Zwitserland
Tel: +41 58 201 9485

CHE-106.826.358

E-Mail: info@boostgroup.eu